Podmienky používania (Ai-Xtech)

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len: VOP) upravujú práva a obsahujú jej povinnosti. (Poskytovateľ služby a Zákazník spolu ďalej: Strany). Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky právne úkony a služby, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom webovej stránky www.visztpeter.me, bez ohľadu na to, či sú vykonávané z Maďarska alebo zahraničia, Poskytovateľom služieb alebo jeho spolupracovníkmi.

POZOR!
Nie všetky produkty prezentované na webovej stránke sú zdravotnícke zariadenia.
Text a tipy zobrazené na webovej stránke a v telefóne sú informatívne.
Pri kúpe zariadenia kupujúci preberá všetku zodpovednosť za jeho používanie.Po zaplatení ceny produktu neakceptujeme reklamácie na faktúru!E-shop funguje na dropshippingu, nemáme skladom, produkt pochádza priamo z výrobca, typická doba odoslania je 1,5 mesiaca!Kupujem ruský výrobok z rakúskeho internetového obchodu!Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny!

Podrobnosti poskytovateľa služieb:

 • Ai-Xtech GmbH
 • Sídlo a poštová adresa: 1010, Rakúsko, Viedeň, Stadiongasse 2 / 10
 • Daňové identifikačné číslo: AT U75674236 
 • Telefónne číslo: +43 660 118 2025
 • E-mailová adresa: contact@ai-xtech.eu

1. Všeobecné informácie, uzatvorenie zmluvy medzi zmluvnými stranami

1.1. Rozsah týchto VOP pokrýva všetky elektronické služby poskytované v Maďarsku prostredníctvom elektronického obchodu umiestneného na internetovej stránke www.ai-xtech.eu (ďalej len: Webová stránka). Okrem toho rozsah týchto všeobecných obchodných podmienok zahŕňa všetky obchodné transakcie na území Maďarska, ktoré sú uzavreté medzi zmluvnými stranami uvedenými v tejto zmluve. Nakupovanie v internetovom obchode sa riadi CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických obchodných služieb a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou. je regulovaná zákonom („Elkertv.“).

1.2. Nakupovanie v internetovom obchode je možné uskutočniť elektronickou objednávkou, ako je uvedené v týchto VOP.

1.3. Služby internetového obchodu sú dostupné všetkým užívateľom aj bez registrácie. 

1.4. Po zadaní objednávky je možné zmluvu slobodne a bez následkov meniť alebo rušiť až do jej splnenia. Je to možné telefonicky a e-mailom. Zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami o kúpe tovaru v maďarskom jazyku sa považuje za písomnú zmluvu, Poskytovateľ služby ju eviduje a uchováva po dobu 5 rokov od jej vzniku.

1.5. Jazykom zmluvy je maďarčina.

1.6. Poskytovateľ služieb nepodlieha ustanoveniam žiadneho kódexu správania.

3. Objednávka

3.1. Podstatné vlastnosti a vlastnosti kupovaného tovaru, ako aj návod na použitie tovaru nájdete na informačnej stránke konkrétneho tovaru, nakoľko podrobné skutočné vlastnosti tovaru sú obsiahnuté v návode na použitie tovaru. použitie pripojené k produktu. Poskytovateľ služieb sa považuje za splnenú zmluvu, ak má produkt priaznivejšie a výhodnejšie vlastnosti ako informácie uvedené na webovej stránke alebo v návode na použitie. Ak máte pred zakúpením produktu akékoľvek otázky, náš zákaznícky servis je vám k dispozícii. Ak potrebujete viac informácií o kvalite, základných vlastnostiach, použití a použiteľnosti akéhokoľvek tovaru na stránke, ako je uvedené na stránke, obráťte sa prosím na náš zákaznícky servis, ktorého údaje a kontaktné údaje nájdete v bode 1.5.

3.2. Kúpnou cenou je vždy suma uvedená pri vybranom produkte, netto, bez dane, preto naše produkty nepodliehajú DPH.

3.3. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmenu cien produktov, ktoré je možné objednať z webovej stránky, za predpokladu, že úprava nadobudne účinnosť v rovnakom čase, ako je uvedená na webovej stránke. Úprava nemá nepriaznivý vplyv na kúpnu cenu už objednaných produktov. Pri inicializácii online platby bankovou kartou nemôžeme vrátiť peniaze v prípade poklesu ceny medzi odoslaním oznámenia o elektronickej platbe a prijatím produktu. Bezpečnostná kontrola online platobnej transakcie trvá minimálne 24 hodín, potom je možné produkt iba prijať.

3.4. Ak sa aj napriek všetkej starostlivosti zo strany Poskytovateľa služby na Webovej stránke zobrazí nesprávna cena, najmä s ohľadom na zjavne nesprávne, napr. za cenu „0“ alebo „1“ HUF, ktorá sa výrazne líši od všeobecne známej, všeobecne uznávanej alebo odhadovanej ceny produktu, alebo ktorá sa môže objaviť v dôsledku systémovej chyby, potom Poskytovateľ služby nie je povinný dodať produkt za nesprávnu cenu, ale môže ponúknuť dodanie za správnu cenu, po vedomí ktorej môže zákazník od svojho zámeru kúpy upustiť. 

3.5. Objednávky sú prijímané nielen od registrovaných zákazníkov prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa služieb, ale v objednávke musia byť úplne vyplnené všetky polia týkajúce sa údajov zákazníka. (Ak Zákazník vyplní pole nesprávne alebo neúplne, dostane od Poskytovateľa služby chybové hlásenie.) Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodávky alebo iné problémy alebo chyby, ktoré možno pripísať nesprávnym a/alebo nepresným údaje o objednávke poskytnuté Zákazníkom.

Vybrané produkty môže Zákazník pridať do košíka pomocou tlačidla „Kúpiť“ na stránke s detailom produktu, ktorá sa zobrazí po kliknutí na každý produkt. Obsah košíka je možné prezerať a upravovať v spodnej časti webovej stránky, kde je možné zadať požadované množstvo každého produktu a obsah košíka je možné vymazať („Odstrániť“). Ak Zákazník dokončil obsah košíka, musí sa prihlásiť na Webovú stránku alebo zaregistrovať, aby mohol zadať objednávku kliknutím na „Platba“ v zobrazenom rozhraní. Potom si môžete vybrať medzi spôsobmi odberu a môžete zadať fakturačné a dodacie údaje. Ak ste zadali všetky potrebné údaje a zvolili spôsob doručenia, kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ si môžete zvoliť spôsob úhrady celkovej sumy objednávky. Ak ste si vybrali niektorý zo spôsobov platby, kliknutím na tlačidlo „Platba“ si môžete pred zadaním objednávky skontrolovať údaje o svojej objednávke na súhrnnej stránke, zmeniť fakturačnú a dodaciu adresu, vybrať spôsob platby a doručenia, a pridajte komentár k objednávke.

Objednávka sa odošle a ponuka sa odošle po kliknutí na „Dokončiť objednávku“. Objednávka sa teda zadáva kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“, čím vzniká Zákazníkovi povinnosť platby.

4. Oprava chýb pri zadávaní údajov

4.1. Zákazník má v ktorejkoľvek fáze objednávky až do odoslania objednávky Poskytovateľovi služby možnosť kedykoľvek opraviť chyby pri zadávaní údajov na rozhraní objednávky v Internetovom obchode (napr. vymazať produkt z košíka kliknutím na „ Odstrániť štítok).

5. Záväzná ponuka, potvrdenie

5.1. Poskytovateľ služby bezodkladne najneskôr do 48 hodín potvrdí doručenie ponuky (objednávky) zaslanej Zákazníkom prostredníctvom automatického potvrdzujúceho e-mailu, pričom tento potvrdzujúci e-mail obsahuje údaje poskytnuté zo strany Zákazníka. Zákazník pri nákupe alebo registrácii (napr. fakturačné a dodacie údaje), identifikátor objednávky, dátum objednávky, zoznam prvkov prislúchajúcich k objednanému produktu, množstvo, cena produktu, náklady na doručenie a celková suma, ktorá má byť zaplatené. Tento potvrdzujúci e-mail informuje Zákazníka iba o tom, že jeho objednávka bola doručená Poskytovateľovi služby.

5.2. Zákazník je zbavený ponukovej povinnosti, ak bezodkladne, t.j. do 48 hodín, neobdrží od Poskytovateľa služby samostatný akceptačný e-mail týkajúci sa jeho odoslanej objednávky.

5.3. V prípade, že Zákazník už odoslal objednávku Poskytovateľovi služby a v potvrdzovacom e-maile si všimne chybu v údajoch, je potrebné ju do 1 dňa nahlásiť Poskytovateľovi služby.

5.4. Objednávka sa považuje za zmluvu uzatvorenú elektronicky, ktorá sa riadi zákonom V. z roku 2013 Občiansky zákonník, zákonom CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických komerčných služieb a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou. sa riadia zákonom. Zmluva spadá do pôsobnosti nariadenia vlády 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom a zohľadňuje ustanovenia smernice Európskeho parlamentu 2011/83/EÚ a z. o právach spotrebiteľov.

6. Platobné podmienky

V našom internetovom obchode akceptujeme tieto bankové karty: karty MasterCard, Visa Classic, Maestro, Visa Electron a American Express. V prípade online platby bankovou kartou je možné objednávku prijať až po úspešnej platbe. Je možné platiť bankovým prevodom. Číslo bankového účtu nájdete v emaile potvrdzujúcom nákup a po úspešnom prevode bude objednávka vybavená. Našimi online poskytovateľmi platieb bankovými kartami sú Stripe, Paypal, Apple Pay.

Výberom tohto spôsobu platby musíte pred zadaním objednávky zadať údaje o svojej bankovej karte vo vyskakovacom okne a po schválení údajov systém zaregistruje vašu úspešnú platbu, ktorú si môžete prečítať na stránke s poďakovaním. a dostanete o tom aj e-mailové upozornenie.

7. Právo na odstúpenie od zmluvy

Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú len na fyzické osoby konajúce mimo rámec svojho povolania, povolania alebo podnikania, ktoré nakupujú, objednávajú, prijímajú, používajú, používajú tovar, ako aj príjemcu obchodných oznámení a ponúk súvisiacich s tovarom (ďalej len "Spotrebiteľ").

Spotrebiteľ má právo v prípade zmluvy o predaji produktu

a) výrobok, b) ak ide o viac výrobkov, posledný dodaný výrobok, c) ak ide o výrobok pozostávajúci z viacerých položiek alebo kusov, posledný dodaný kus alebo posledný kus, d) ak sa výrobok musí dodávať pravidelne v stanovenej lehote, prvej služby, Spotrebiteľ alebo do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia treťou osobou s výnimkou ním určeného dopravcu odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodov.

Spotrebiteľ má právo uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v období odo dňa uzavretia zmluvy do dňa prevzatia produktu.

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy - pokiaľ ide o predaj a kúpu zvukových a obrazových záznamov v uzavretom obale, ako aj kópií počítačového softvéru, ak spotrebiteľ po dodaní obal otvoril; – v prípade ešte nespracovaného produktu, ktorý bol vyrobený na základe návodu alebo na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, alebo v prípade produktu, ktorý bol jasne prispôsobený spotrebiteľovi.

7.1. Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

7.1.1. Ak chce Spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí zaslať jednoznačné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť od zmluvy (napríklad poštou, faxom alebo elektronickou poštou) Poskytovateľovi služby prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na začiatku týchto VOP. Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote, ak svoje vyhlásenie o zrušení zašle Poskytovateľovi služby pred uplynutím lehoty uvedenej vyššie.

7.1.2. Spotrebiteľ znáša dôkazné bremeno, že svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatnil v súlade s ustanoveniami uvedenými v bode 7.

7.1.3. V oboch prípadoch Poskytovateľ služby bezodkladne potvrdí prijatie vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy e-mailom.

7.1.4. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy sa toto považuje za platné, ak Spotrebiteľ zašle svoje vyhlásenie o tejto skutočnosti do 14 kalendárnych dní (aj v 14. kalendárny deň) Poskytovateľovi služby.

7.1.5. V prípade oznámenia poštou berie Poskytovateľ služby pre výpočet lehoty do úvahy dátum odoslania a v prípade oznámenia e-mailom alebo faxom čas odoslania e-mailu alebo faxu. Spotrebiteľ zasiela list ako doporučenú zásielku tak, aby bol dátum odoslania spoľahlivo preukázaný.

7.1.6. V prípade odstúpenia od zmluvy musí spotrebiteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od oznámenia o odstúpení, vrátiť Poskytovateľovi objednaný produkt.

7.1.7 Lehota sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ odošle produkt (pošle ho alebo odovzdá kuriérovi, ktorý si objednal) pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

7.1.8. Náklady na vrátenie produktu na adresu Poskytovateľa služby znáša Spotrebiteľ, pokiaľ sa Poskytovateľ služby nezaviazal tieto náklady znášať. Na žiadosť Spotrebiteľa zaistí Poskytovateľ služby spätnú zásielku, avšak náklady na spätnú zásielku organizovanú Poskytovateľom služby znáša Spotrebiteľ, v tomto prípade Poskytovateľ služby nepreberá náklady na spätnú zásielku organizovanú Poskytovateľom služby. zo strany Poskytovateľa služby od Spotrebiteľa, poskytuje len súčinnosť, aby Spotrebiteľ nemusel riešiť organizáciu spätnej zásielky. Zákaznícky servis Poskytovateľa služieb dostane žiadosť spotrebiteľa o to.

7.1.9. Poskytovateľ služby nemôže prevziať balík vrátený na dobierku. Okrem nákladov na vrátenie produktu nebudú Spotrebiteľovi v súvislosti so zrušením účtované žiadne ďalšie náklady.

7.1.10. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, Poskytovateľ služieb vráti Spotrebiteľovi všetky poskytnuté náhrady vrátane nákladov na dopravu (zaplatené za doručenie), okrem tých dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Spotrebiteľ si zvolil iný spôsob dopravy, ako je najlacnejší bežný spôsob dopravy ponúkaný Poskytovateľom služieb. Poskytovateľ služby je oprávnený zadržať vrátenie peňazí, kým produkt nevráti alebo kým spotrebiteľ nepreukáže jeho bonitu, že ho vrátil: z týchto dvoch berie Poskytovateľ služby do úvahy skorší dátum.

7.1.11. Poskytovateľ služby pri vrátení peňazí používa spôsob platby zhodný so spôsobom platby použitým pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby; z dôvodu uplatnenia tohto spôsobu vrátenia platby nebudú Spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie náklady.

7.1.12. Spotrebiteľ môže niesť zodpovednosť za zníženie hodnoty produktu len vtedy, ak k nemu došlo v dôsledku používania nad rámec použitia potrebného na zistenie povahy a vlastností produktu.

7.1.13. Ak v prípade zmluvy o poskytovaní služieb uplatní Spotrebiteľ svoje právo na výpoveď po uzavretí začatia plnenia, je povinný uhradiť primerané náklady Poskytovateľa služby pri vybavovaní.

7.1.14. Poskytovateľ služby môže požadovať náhradu amortizácie a účelne vynaložených nákladov vyplývajúcich z používania presahujúceho použitie potrebné na zistenie povahy, vlastností a prevádzky produktu - ak sa plnenie zmluvy o poskytovaní služieb začalo na výslovnú žiadosť spotrebiteľ pred uplynutím lehoty a uplatní sa právo na odstúpenie od zmluvy.

8. Záruka

8.1. Povinná záruka

8.1.1 K produktom Poskytovateľa služby, Občiansky zákonník a 151/2003. (IX. 22.) Vzťahuje sa naňho záručná povinnosť na základe nariadenia vlády, čo znamená, že v záručnej dobe je oslobodený od zodpovednosti len vtedy, ak sa preukáže, že vadu možno vysledovať v nesprávnom používaní výrobku.

8.1.2. Záručná doba (záručná doba) začína plynúť skutočným plnením, t.j. dodaním produktu zákazníkovi, alebo ak uvedenie do prevádzky vykonáva poskytovateľ služby alebo jeho splnomocnenec, dňom uvedenia do prevádzky. 151/2003 o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby sa považujú za predmety dlhodobej spotreby. (IX.22.) Výrobky uvedené v prílohe nariadenia vlády, pre ktoré legislatíva stanovuje jednoročnú povinnú záručnú dobu. (Objektívny) rozsah vyhlášky sa vzťahuje len na výrobky predávané v rámci novej spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej v Maďarsku a uvedené v prílohe vyhlášky.

Na vadu sa záruka nevzťahuje, ak sa jej príčina vyskytla po odovzdaní výrobku Zákazníkovi, napr.

 • neodborné uvedenie do prevádzky (pokiaľ uvedenie do prevádzky nevykonal Poskytovateľ služby alebo jeho zástupca, alebo ak neodborné uvedenie do prevádzky možno pripísať chybe v návode na obsluhu a správu)
 • nesprávnym používaním, nerešpektovaním návodu na použitie, - nesprávnym skladovaním, nesprávnou manipuláciou, vandalizmom,
 • spôsobené živelnou škodou, prírodnou katastrofou.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, Zákazník:

 • predovšetkým - podľa vlastného výberu - môžete požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je možné splniť zvolenú záručnú reklamáciu, alebo ak by to malo za následok neúmerné dodatočné náklady pre Poskytovateľa servisu v porovnaní s plnením inej záručnej reklamácie, berúc do úvahy zohľadní hodnotu, ktorú predstavuje produkt v bezchybnom stave, závažnosť porušenia zmluvy a záruka spôsobila ujmu na záujmoch zákazníka splnením požiadavky.
 • ak Poskytovateľ služby nevykonal opravu alebo výmenu, nie je schopný splniť túto povinnosť v lehote pri ochrane záujmov Spotrebiteľa, alebo ak zanikol záujem Zákazníka o opravu alebo výmenu, Zákazník môže - jeho možnosť - požiadať o pomerné zníženie kúpnej ceny, chybu môžete opraviť na náklady Poskytovateľa služby sami alebo nechať opraviť niekomu inému, prípadne odstúpiť od zmluvy. Nie je priestor na zrušenie z dôvodu nepodstatnej chyby.

Ak zákazník uplatní požiadavku na výmenu do troch pracovných dní odo dňa kúpy (uvedenia do prevádzky) z dôvodu nefunkčnosti produktu, Poskytovateľ služby je povinný produkt vymeniť za predpokladu, že porucha bráni zamýšľanému použitiu.

Oprava alebo výmena musí byť vykonaná v primeranom časovom rámci, berúc do úvahy vlastnosti produktu a účel očakávaný zákazníkom a zároveň chrániť záujmy zákazníka. Poskytovateľ servisu sa musí snažiť vykonať opravu alebo výmenu najneskôr do pätnástich dní.

Počas opravy môžu byť do výrobku inštalované iba nové diely.

Do záručnej doby sa nezapočítava časť doby opravy, počas ktorej zákazník nemôže výrobok používať podľa určenia. V prípade výmeny (opravy) výrobku alebo časti výrobku začína plynúť záručná doba znova na vymenený (opravený) výrobok (časť výrobku) a na závadu, ktorá vznikne v dôsledku opravy.

8.1.3. Náklady súvisiace s plnením záručnej povinnosti znáša Poskytovateľ služby.

8.1.4. Poskytovateľ služby je oslobodený od záručnej povinnosti len vtedy, ak preukáže, že príčina vady vznikla po plnení.

8.1.5. Zákazník však nemá právo na uplatnenie záruky na príslušenstvo a záručnej reklamácie, ani na uplatnenie záruky na výrobok a záručnej reklamácie súčasne, súbežne, z dôvodu tej istej vady. Bez ohľadu na tieto obmedzenia má Zákazník nárok na práva vyplývajúce zo záruky bez ohľadu na práva definované v bodoch 9.1 a 9.2.

8.1.6. Záruka nemá vplyv na uplatnenie zákonných práv zákazníka, najmä tých, ktoré sa týkajú príslušenstva a záruk na produkt alebo kompenzácie.

8.1.7. Ak medzi stranami dôjde k právnemu sporu, ktorý sa im nepodarí vyriešiť zmierom, môže Zákazník iniciovať konanie Zmierovacej rady podľa bodu 12.2. na základe tých, ktoré sú uvedené v bode.

8.2. Dobrovoľná záruka

8.2.1. Poskytovateľ služby preberá záruku (záruku) na produkty, ktoré predáva, po dobu uvedenú na Webovej stránke v popise Produktu, ktorá môže byť dlhšia ako doba podľa nariadenia vlády. Poskytovateľ servisu oznámi trvanie záruky na každý produkt najneskôr prostredníctvom údajov na záručnom liste (záručnom liste) uvedenom pri prevzatí produktu Zákazníkom.

9. Záruka

9.1. Záruka na príslušenstvo

9.1.1. V prípade chybného plnenia zo strany Poskytovateľa služby môže Zákazník uplatniť u Poskytovateľa služby záručný nárok. V prípade spotrebiteľskej zmluvy môže zákazník uplatniť záručné nároky na vady produktu, ktoré existovali už v čase dodania produktu, v lehote 2 rokov odo dňa prevzatia. Po uplynutí dvojročnej premlčacej doby si zákazník už nemôže uplatniť svoje doplnkové záručné práva.

9.1.2. V prípade zmluvy uzavretej s nespotrebiteľom môže oprávnená strana uplatniť svoje nároky zo záruky v 1-ročnej premlčacej lehote odo dňa prevzatia.

9.1.3. Zákazník môže podľa vlastného výberu požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je splnenie zákazníkom zvolenej požiadavky nemožné alebo by tým Poskytovateľovi služby vznikli neúmerné dodatočné náklady v porovnaní s plnením inej požiadavky. Ak Zákazník nepožiadal alebo nemohol požiadať o opravu alebo výmenu, môže požiadať o pomerné zníženie náhrady, alebo Zákazník môže vadu opraviť na náklady Poskytovateľa služby, alebo ju dať opraviť niekomu inému alebo v krajnom prípade , odstúpiť od zmluvy. Nie je priestor na zrušenie z dôvodu nepodstatnej chyby.

9.1.4. Zákazník môže prejsť zo svojho zvoleného práva záruky na príslušenstvo na iné, je však povinný znášať náklady na prechod, pokiaľ to nebolo odôvodnené alebo ak na to Poskytovateľ služby neuviedol dôvod.

9.1.5. Zákazník je povinný oznámiť Poskytovateľovi služby chybu bezodkladne po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia chyby.

9.1.6. Zákazník môže uplatniť svoj nárok zo záruky na príslušenstvo priamo u Poskytovateľa služby.

9.1.7.9.1.7. Do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy nie je iná podmienka pre uplatnenie reklamácie príslušenstva okrem oznámenia vady, ak Zákazník preukáže, že si výrobok zakúpil od Poskytovateľa služby (predložením faktúry alebo kópie faktúry). Poskytovateľ služby je v takom prípade oslobodený od záruky len vtedy, ak túto domnienku vyvráti, t.j. preukáže, že vada produktu nastala až po jeho odovzdaní zákazníkovi. Ak je Poskytovateľ služby schopný preukázať, že príčina chyby bola spôsobená dôvodmi, ktoré možno pripísať objednávateľovi, nie je povinný uznať reklamáciu zo strany objednávateľa. Po šiestich mesiacoch odo dňa plnenia je však Zákazník povinný preukázať, že vada, ktorú uznal, existovala už v čase plnenia.

9.1.8. Ak zákazník potvrdí svoju záručnú reklamáciu na časť produktu, ktorú je možné od produktu oddeliť - z hľadiska označenej závady - reklamácia na ostatné časti produktu sa nepovažuje za platnú.

9.2. Záruka na produkt

9.2.1. V prípade vady produktu (hnuteľnej veci) Zákazník, ktorý sa považuje za spotrebiteľa - podľa svojej voľby - 9.1. môže uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo alebo nárok na záruku na výrobok uvedený v bode.

9.2.2. Zákazník však nemá právo uplatniť reklamáciu na príslušenstvo a reklamáciu produktu súčasne, súbežne, z dôvodu tej istej vady. V prípade úspešného uplatnenia reklamácie na výrobok si však zákazník môže uplatniť nárok zo záruky na príslušenstvo na vymenený výrobok alebo opravený diel u výrobcu.

9.2.3. Ako reklamáciu produktu môže zákazník požadovať iba opravu alebo výmenu chybného produktu. Zákazník musí v prípade reklamácie produktu preukázať vadu produktu.

9.2.4. Výrobok sa považuje za chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti opísané výrobcom.

9.2.5. Zákazník môže uplatniť svoj nárok zo záruky na výrobok do dvoch rokov od uvedenia výrobku na trh výrobcom. Po tomto termíne toto právo stratíte. Po zistení vady je Zákazník povinný vadu bezodkladne oznámiť výrobcovi. Chyba oznámená do dvoch mesiacov od zistenia chyby sa musí považovať za oznámenú bezodkladne. Spotrebiteľ zodpovedá za škody spôsobené omeškaním v komunikácii.

9.2.6. Zákazník môže uplatniť svoj nárok zo záruky na výrobok u výrobcu alebo distribútora hnuteľnej veci (Poskytovateľ servisu).

9.2.7. Občiansky zákonník podľa tohto sa za výrobcu považuje výrobca a distribútor výrobku.

9.2.8. Výrobca, distribútor (poskytovateľ servisu) je oslobodený od svojej záručnej povinnosti na produkt len vtedy, ak dokáže, že:

• výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo • vada nebola zistiteľná podľa stavu vedy a techniky v čase uvedenia na trh, alebo • vada výrobku vyplýva z aplikácie právne predpisy alebo záväzné úradné predpisy.

9.2.9. Na oslobodenie stačí, aby výrobca, distribútor (Poskytovateľ služby) preukázal jeden dôvod.

10. Zodpovednosť

10.1. Informácie na Webovej stránke boli zverejnené v dobrej viere, ale slúžia len na informačné účely, Poskytovateľ služieb nepreberá zodpovednosť za presnosť a úplnosť informácií.

10.2. Zákazník môže webovú stránku používať výlučne na vlastné riziko a akceptuje, že Poskytovateľ služby nezodpovedá za materiálne ani nemateriálne škody vzniknuté pri používaní, okrem zodpovednosti za porušenie zmluvy spôsobené úmyselne, hrubou nedbanlivosťou alebo trestným činom, ako aj poškodenie života, končatín alebo zdravia.

10.3. Poskytovateľ služby vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za správanie používateľov webovej stránky. Zákazník je plne a výlučne zodpovedný za svoje správanie, v takýchto prípadoch Poskytovateľ služby plne spolupracuje s konajúcimi orgánmi za účelom zistenia porušenia právnych predpisov.

10.4. Stránky služby môžu obsahovať miesta pripojenia (odkazy), ktoré vedú na stránky iných poskytovateľov služieb. Poskytovateľ služieb nepreberá žiadnu zodpovednosť za postupy ochrany údajov a iné činnosti týchto poskytovateľov služieb.

10.5. Poskytovateľ služby má právo, ale nie je povinný, kontrolovať obsah, ktorý môže byť Zákazníkom sprístupnený počas používania Webovej stránky, a Poskytovateľ služby je oprávnený, nie však povinný, hľadať známky nezákonnej činnosti v vo vzťahu k publikovanému obsahu.

10.6. Vzhľadom na globálny charakter internetu Zákazník akceptuje, že pri používaní Webovej stránky sa berú do úvahy ustanovenia príslušnej národnej legislatívy. Ak akákoľvek činnosť súvisiaca s používaním webovej stránky nie je povolená podľa práva krajiny zákazníka, je za použitie zodpovedný výlučne zákazník.

10.7. Ak si Zákazník všimne závadný obsah na Webovej stránke, musí to bezodkladne nahlásiť Poskytovateľovi služby. Ak poskytovateľ služieb v rámci postupu v dobrej viere zistí, že uvedenie je opodstatnené, je oprávnený tieto informácie bezodkladne vymazať alebo upraviť.

11. Autorské práva

11.1. Webová stránka je chránená autorským právom. Poskytovateľ služieb je držiteľom autorských práv alebo oprávneným používateľom všetkého obsahu zobrazeného na webovej stránke a počas poskytovania služieb dostupných prostredníctvom webovej stránky: akékoľvek autorské dielo alebo iný duševný výtvor (okrem iného vrátane všetkých grafických a iných materiálov, rozloženia a úpravy rozhrania Webovej stránky, použitého softvéru a iných riešení, nápadov, implementácií).

11.2. Ukladanie alebo tlač obsahu webovej stránky a určitých častí na fyzické alebo iné dátové médium na súkromné použitie alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služieb je povolené. Použitie nad rámec súkromného použitia – napríklad uloženie v databáze, prenos, publikovanie alebo sťahovanie, komercializácia – je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služieb.

11.3. Okrem práv špecificky definovaných v týchto podmienkach, registrácia, používanie webovej stránky a žiadne ustanovenie týchto podmienok neudeľuje zákazníkovi právo na akékoľvek použitie alebo využitie akéhokoľvek obchodného mena alebo ochrannej známky na webovej stránke. Okrem zobrazenia súvisiaceho so zamýšľaným použitím webovej stránky, nevyhnutného dočasného rozmnožovania a vytvárania kópií na súkromné účely sa tieto duševné diela nesmú používať ani využívať v žiadnej inej forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služieb.

12. Možnosti právneho vymáhania

12.1. Vybavovanie reklamácií

Zákazník môže podať námietky spotrebiteľa týkajúce sa produktu alebo činnosti poskytovateľa služieb na nasledujúcich kontaktných údajoch:

Zákaznícky servis (zákaznícky servis)

• Otváracie hodiny telefonického zákazníckeho servisu: Pracovné dni od 10:00 do 17:00 Telefón: +36 (30) 214 6396 • E-mail: help@nold.io

Námietka spotrebiteľa zákazníka týkajúca sa produktu alebo jeho činnosti 12.1. môžete podať na kontaktných údajoch uvedených v bode

V zmysle platnej legislatívy Poskytovateľ služby ústnu reklamáciu (v predajni) bezodkladne prešetrí a podľa potreby odstráni, ak to povaha reklamácie umožňuje. Ak Zákazník nesúhlasí s vybavením reklamácie, alebo okamžité prešetrenie reklamácie nie je možné, Poskytovateľ služby bezodkladne vyhotoví zápisnicu o reklamácii a svojom stanovisku k nej a v prípade ústnej reklamácie podanej v osobe, odovzdá objednávateľovi na mieste, telefonicky v prípade ústnej reklamácie bude objednávateľovi zaslaný najneskôr súčasne s vecnou odpoveďou uvedenou v časti písomné reklamácie a postupovať podľa ustanovení o písomných reklamáciách.

Poskytovateľ služby ústnu reklamáciu oznámenú telefonicky eviduje na identifikačné číslo predchádzajúcej objednávky, čo pomáha pri spätnom vysledovaní reklamácie.

Poskytovateľ služby je povinný písomnú reklamáciu preskúmať a odpovedať na ňu do tridsiatich dní od jej prijatia a zabezpečiť, aby odpoveď prišla zákazníkovi. V prípade zamietnutia reklamácie Poskytovateľom služby je povinný vo vecnej odpovedi na zamietnutie odôvodniť svoje stanovisko.

Poskytovateľ služby musí uchovávať záznam o sťažnosti a kópiu odpovede päť rokov.

Poskytovateľ služby posúdi námietky Zákazníka v súlade s článkom 12.1. v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 17:00 hod.

12.2. Iné opravné prostriedky

Ak sa počas rokovaní s Poskytovateľom služby nevyrieši akýkoľvek spotrebiteľský spor medzi Poskytovateľom služby a Zákazníkom, Zákazník má k dispozícii nasledujúce možnosti právneho vymáhania:

• Podanie sťažnosti orgánom na ochranu spotrebiteľa. Ak Zákazník spozoruje porušenie svojich spotrebiteľských práv, je oprávnený podať sťažnosť na príslušný orgán na ochranu spotrebiteľa podľa miesta bydliska. Po vyhodnotení sťažnosti orgán rozhodne o priebehu konania o ochrane spotrebiteľa. • Zmierovacia rada. Zákazník môže za účelom riešenia spotrebiteľského sporu týkajúceho sa kvality, bezpečnosti a uplatňovania pravidiel zodpovednosti za výrobok, ako aj uzavretia a plnenia zmluvy začať konanie u zmierovacieho orgánu pôsobiaceho pri príslušnej profesijnej komore na základe zákona č. sídla Poskytovateľa služby za účelom mimosúdneho riešenia sporu. Pri aplikácii pravidiel platných pre Zmierovaciu radu je spotrebiteľom aj mimovládna organizácia, cirkev, bytový dom, bytové družstvo, mikropodnik, malý a stredný podnik podľa osobitného zákona, ktorý nakupuje, objednáva, prijíma, používa , využíva tovar, prípadne obchodné oznámenia alebo ponuky súvisiace s adresátom tovaru.

Kontaktné údaje Zmierovacieho výboru v Budapešti:

• 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99. III. em. 310. • Poštová adresa: 1253 Budapest, Pf.: 10. • E-mailová adresa: bekelteto.testulet@bkik.hu • Fax: 06 (1) 488 21 86 • Telefón: 06 (1) 488 21 31

 • Súdne konanie. Zákazník je oprávnený uplatniť svoj nárok zo spotrebiteľského sporu na súde v rámci občianskeho súdneho konania podľa článku IV z roku 1959 Občianskeho zákonníka. zák. a ustanovenia V. zákona z roku 2013 o Občianskom súdnom poriadku.

13. Iné ustanovenia

13.1. Internetový obchod je informačný systém založený na Linuxe/PHP, jeho úroveň zabezpečenia je primeraná a jeho používanie nepredstavuje žiadne riziko, odporúčame však dodržiavať nasledujúce opatrenia: používať softvér na ochranu proti vírusom a spywaru s max. -databáza, nainštalujte bezpečnostné aktualizácie pre operačný systém. Nakupovanie na Webovej stránke predpokladá znalosť Zákazníka o technických a technických obmedzeniach internetu a akceptovanie potenciálu chýb spojených s technológiou.

13.2. V špecializovaných predajniach a internetovom obchode Poskytovateľa služieb obsluhuje len objednávky na množstvá pre domácnosť.

13.3. Poskytovateľ služby je oprávnený kedykoľvek jednostranne upraviť podmienky týchto Podmienok. Poskytovateľ služieb informuje používateľov o zmenách e-mailom pred nadobudnutím účinnosti. Keď zmeny nadobudnú účinnosť, registrovaní používatelia ich musia výslovne prijať pri prihlásení na stránku, aby mohli stránku používať.

sk_SKSlovenčina